Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
POCZTAMIODOWA.PL

Wstęp

 1. Sklep internetowy POCZTAMIODOWA.PL jest prowadzony przez CD Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000052129, REGON 070476366, NIP 547-10-11-402, działającej na rynku pod nazwą CD S.A.
 2. Adres do korespondencji : CD S.A., Biuro Sprzedaży, ul. Wapienicka 42, 43-382 Bielsko-Biała
 3. Administratorem danych osobowych jest CD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22.
 4. Sklep internetowy pocztamiodowa.pl oferuje zakupy przez Internet. Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie przez Internet.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie.

Kupowanie

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów. Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a CD S.A. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu należy umieścić wybrane towary w koszyku, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny ( w szczególności należy podać wymagane dane osobowe, adres e-mail – wykorzystywany później jako login i ustalić hasło ). Klient wyraża również zgodę na zawarcie umowy sprzedaży oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem Sklepu. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT lub paragonu wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Po złożeniu zamówienia na stronie http://pocztamiodowa.pl, Klient otrzymuje e-mail będący ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży. Po potwierdzeniu zamówienia, klient nie może go anulować.  
 5. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie http://www.pocztamiodowa.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie.
 6. E-mail potwierdzający istotne elementy zamówienia może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.
 7. CD S.A. – oprócz wypadku wskazanego w pkt. 6. - może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli formularz rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony.
 8. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
  1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
  2. Klient płaci cenę za zamówione produkty:                                                                                      

– gotówką, w momencie odbioru,  lub  przelewem bankowym w formie przedpłaty.

Forma płatności wybierana jest podczas składania zamówienia.                                                                                                                                                    

Dostawa/Odbiór

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3-10 dni roboczych (w zależności od sposobu płatności i dostępności zamówionego towaru). Jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym Klient jest informowany indywidualnie, przy czym Klient może anulować takie zamówienie bądź jego część. W przypadku braku towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, przy czym Klient może zmienić zamówienie na towar o podobnych właściwościach i cenie, bądź zrezygnować z części lub całości zamówienia. W razie braku wskazania ze strony Klienta, cała ewentualnie wpłacona przez niego należność zostanie zwrócona na jego rzecz  w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.
 2. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski, transportem własnym Spółki lub pocztą kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie zamawiania. Dostarczanie towarów poza granicami Polski może nastąpić wyłącznie na podstawie indywidualnego porozumienia.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Oferowany miody pszczele są produktami spożywczymi. Ich jakość została sprawdzona i objęte są gwarancją CD S.A. Pocztamiodowa. pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w konsekwencji spożycia miodu przez osobę uczuloną na miód lub jego składniki, bądź posiadającą przeciwwskazania do spożywania miodów. W przypadku wątpliwości przed zakupem miodu należy skonsultować się z lekarzem.  
 2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone w obecności osoby dostarczającej produkt.
 3. W przypadku braków ilościowych bądź posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać pisemnie z dokładnym opisem przedmiotu reklamacji na adres Biura Handlowego CD S.A.
 4.  Klient zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania produktu, przez złożenie stosownego oświadczenia. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu oraz musi mieć oryginalne opakowanie i dowód zakupu produktu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3. ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  Możliwość odstąpienia od umowy kupna (zwrot bez podania przyczyny) dotyczy wyłącznie produktów zakupionych przez konsumentów (zam. detaliczne).  W przypadku zakupów dokonanych przez przedsiębiorców przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają zastosowania.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Spółkę, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

 

Pliki Cookies: Strona używa plików Cookies do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywane i wykorzystywanie przez nas tych plików.