Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
POCZTAMIODOWA.PL

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy POCZTAMIODOWA.PL (‘Sklep’) jest prowadzony przez CD Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052129, REGON 070476366, NIP 547-10-11-402.

 2. Adres do korespondencji: CD S.A., Biuro Sprzedaży, ul. Wapienicka 42, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: cd@cdsa.com.pl, tel./fax: +48 33 827 09 53.

 3. Sklep internetowy pocztamiodowa.pl oferuje zakupy przez Internet. Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie przez Internet.

 4. Niniejszy Regulamin określa zasady kupowania produktów w Sklepie.

 5. Opis produktów, które można zamówić w Sklepie, wraz z podaniem ich składu, gramatury itp., znajduje się na stronie Sklepu: www.pocztamiodowa.pl (‘Portal’).

§ 2. Zawarcie umowy o nabycie produktu; płatność ceny

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu, wskazanej na Portalu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (‘Klient’), a CD S.A. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 3. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu należy umieścić wybrane towary w koszyku, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny (w szczególności należy podać wymagane dane osobowe, adres e-mail – wykorzystywany później jako login i ustalić hasło).

 4. Do złożenia zamówienia na produkt niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Zamówienie produktu zostaje złożone przez Klienta z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego. Wyrażenie przez Klienta zgody na zakup produktu zostanie poprzedzone prośbą o potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu Sklepu.

 7. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury.

 8. Po złożeniu zamówienia na Portalu, Klient otrzymuje e-mail będący ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.  

 9. Informacja o cenie produktu, a także ewentualnych opłatach za jego dostarczenie, jest podana na Portalu.

 10. E-mail potwierdzający istotne elementy zamówienia może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.

 11. CD S.A. – oprócz wypadku wskazanego w pkt. 10 powyżej - może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli formularz rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony.

 12. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 13. Klient płaci cenę za zamówione produkty: gotówką, w momencie odbioru lub  przelewem bankowym w formie przedpłaty.

 14. Forma płatności wybierana jest podczas składania zamówienia.     

 15. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a CD S.A. dotycząca zakupu produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (‘Ustawa o prawach konsumenta’).

                                                   § 3.Dostawa/odbiór produktów

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych (w zależności od sposobu płatności i dostępności zamówionego towaru). Jest to czas, który upływa od złożenia przez Klienta zamówienia do chwili dostarczenia zamówionych towarów. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym Klient jest informowany indywidualnie, przy czym Klient może anulować takie zamówienie bądź jego część, informując o tym CD S.A. w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanym dłuższym terminie dostarczenia produktów.

 2. W przypadku braku towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, przy czym Klient może zmienić zamówienie na towar o podobnych właściwościach i cenie, bądź zrezygnować z części lub całości zamówienia. W powyższym przypadku, w razie nieotrzymania innej decyzji ze strony Klienta w ciągu 3 dni od dnia wysłania informacji o braku zamówionego towaru, zamówienie będzie uznawane za anulowane przez Klienta, a cała wpłacona przez niego należność zostanie zwrócona na jego rzecz w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

 3. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski, transportem własnym CD S.A. lub pocztą kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie zamawiania produktu. Dostarczanie towarów poza granicami Polski może nastąpić wyłącznie na podstawie indywidualnego porozumienia pomiędzy CD S.A. a Klientem (w tym celu należy skontaktować się z CD S.A.).

§ 4. Jakość produktów; odpowiedzialność i reklamacje

 1. CD S.A. zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

 2. Oferowane przez CD S.A. w Sklepie miody pszczele są produktami spożywczymi. Miody nie mogą być spożywane przez osobę uczuloną na miód lub jego składniki bądź posiadającą przeciwwskazania do spożywania miodów. W przypadku wątpliwości przed zakupem/spożyciem miodu należy skonsultować się z lekarzem.  

 3. W przypadku wad fizycznych produktu:

 1. jeśli Klientem jest konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – CD S.A. ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach wynikających z Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. W szczególności, CD S.A. ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego;

 2. jeśli Klient nie jest konsumentem, w przypadku wady produktu CD S.A. zobowiązuje się – według swojego wyboru - wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za wadliwy produkt (odstąpić od umowy). W pozostałym zakresie odpowiedzialność CD S.A. za wady fizyczne produktu, w tym w szczególności odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona.

 1. W przypadku wad prawnych Produktu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 2. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. .

 3. W przypadku braków ilościowych bądź wad produktu, reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać pisemnie na adres Biura Handlowego CD S.A., wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub elektronicznie na adres: cd@cdsa.com.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz opis reklamacji.

 5. CD S.A. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, w ciągu 14 dni od daty odebrania produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres cd@cdsa.com.pl.

 3. Klient może skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od umowy:

- Adresat:CD S.A., Biuro Sprzedaży, ul. Wapienicka 42, 43-382 Bielsko-Biała (e-mail: cd@cdsa.com.pl)

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: __________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) niepotrzebne skreślić.

 1. CD S.A. potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyłając do Klienta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.

 2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Biura Sprzedaży CD S.A. wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, CD S.A. zwróci konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany na Portalu, CD S.A. nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi konsument. CD S.A. nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 5. CD S.A. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

 6. Zgodnie z art. 38 pkt. 5) Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów nie przysługuje konsumentowi w przypadku otwarcia opakowania produktu po jego dostarczeniu (produktów po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych).

 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w trybie opisanym w niniejszym paragrafie Regulaminu nie przysługuje Klientom innym niż konsumenci.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest CD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052129, REGON 070476366, NIP 547-10-11-402.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez CD S.A. dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Klientem a CD S.A., dotyczącej sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie. Ponadto, CD S.A. może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu produktów oferowanych przez CD S.A., z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.

 3. Dla celów marketingowych CD S.A. może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie CD S.A., w szczególności w związku z realizacją zamówienia, np. podmiotom prowadzącym działalność kurierską.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie realizacji zamówienia, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.

 6. W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji na Portalu, dane osobowe będą przechowywane przez CD S.A. przez okres korzystania z Portalu i [●] miesięcy od ostatniego zalogowania do Portalu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, CD S.A. będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.

 7. Oprócz praw, o których mowa w ust. 3 powyżej, Klient ma prawo do żądania od CD S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z CD S.A.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 2. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, CD S.A. nie przewiduje udzielenia gwarancji na produkty ani świadczenia usług posprzedażnych. CD S.A. nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 3. Spory wynikające z umowy o dostarczenie produktu będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i CD S.A., spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

Pliki Cookies: Strona używa plików Cookies do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywane i wykorzystywanie przez nas tych plików.